Версія від ______ 2020 року

ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
про надання послуг з навчання для дітей шкільного віку (від 7 до 16 років)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ІСКЕЙПЛЕБ», код ЄДРПОУ 42952424, в особі Директора Макарова Максима Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується «Організатор» та/або «Виконавець»), пропонує фізичним особам (надалі іменується «Учасник») отримати послуги  навчання програмуванню (освітні послуги) та/або  англійської мови та/або математики та/або Soft Skills та/або курсу підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та/або Державної підсумкової атестації (далі – «Послуги» та /або «Навчання») для дітей шкільного віку (від 7 до 16 років), прізвище, ім’я та по батькові якої зазначаються у заявці на навчання, далі по тексту – «Студент», на умовах викладених у цьому Договорі та інших документах, на які у ньому є посилання.
Даний Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦК України») та договором приєднання, у розумінні умов, викладених у ч. 1 ст. 634 ЦК України.
Подання заявки на участь на Навчання у чітко визначеній формі через офіційний веб-сайт Організатора - https://escapelab.com.ua/, (далі – «сайт» та/або «веб-сайт») та оплата вартості Навчання є свідченням беззастережного прийняття умов, викладених у даному Договорі, та вважаються акцептуванням цієї оферти Учасником. Умови даного Договору є однаковими для всіх Учасників та полягають у наступному:
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.    Основні поняття та визначення термінів:
1.1.1.    Публічний договір – це правочин про надання та отримання послуг навчання (освітні послуги) програмуванню та/або  англійської мови та/або математики та/або Soft Skills та/або курсу підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та/або Державної підсумкової атестації для дитини шкільного віку (від 7 до 16 років), який встановлює однакові для всіх Учасників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Учасником (надалі – «Договір»).
1.1.2.    Публічна оферта (пропозиція) - пропозиція Організатора (викладена на його офіційному сайті - https://escapelab.com.ua/), адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.
1.1.3.    Акцепт (прийняття пропозиції) - повне й беззастережне прийняття Учасником умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки на офіційному веб-сайті Організатора та оплати визначеної вартості послуг. Договір, укладений Учасником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному сторонами у письмовій формі. При поданні заявки та здійсненні повної оплати Учасник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї Оферти.
1.1.4.    Договір – цей Договір регулює взаємні відносини між Виконавцем та Замовником у процесі надання послуг. Згідно умов Договору ТОВ «ІСКЕЙПЛЕБ», як Виконавець, зобов’язується надавати, за умови наявності у нього таких можливостей, Послуги кожному Замовнику, який до нього звернеться, а Замовник зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість та неухильно дотримуватись вимог участі. Виконавець встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг. Договір доводиться до відома усіх Учасників шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Організатора: https://escapelab.com.ua/. Даний Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.
1.1.5.    Реєстрація на Навчання (далі - Реєстрація) – добровільне волевиявлення Учасника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті, умовами Навчання та умовами цього Договору, згодою із ними та вчиненням дій із подання Заявки та здійснення оплати у розміри та строки, зазначені на офіційному сайті для їх вчинення. Реєстрація передбачає попереднє обрання курсу Навчання, з переліку наведеного на сайті, відповідно до тарифів, встановлених Організатором та зазначених на сайті, та проведення дистанційної оплати. Факт реєстрації Учасником означає, що Учасник підтверджує факт прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Будь-яка особа допущена до участі у Навчанні вважається його Учасником, а отже, такою, що повністю приймає умови цього Договору та умови проведння Навчання. Обов’язок ознайомитись із повними умовами Навчання та умовами цього Договору покладається на Учасника.
1.1.6.    Учасник – фізична особа, яка виявила бажання взяти участь у Навчанні, з переліку, що наведений на офіційному сайті Організатора, та уклала Договір з Організатором шляхом Реєстрації на сайті Організатора та сплати вартості Навчання (далі – вартість Навчання) дистанційним способом. Укладення Договору здійснюється Учасником за попередньою згодою батьків (опікунів), у відповідності до норм законодавства України, або батьками (опікунами) Учасника.
1.1.7.    Сайт – офіційна веб-сторінка Організатора в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://escapelab.com.ua/ (постійно доступна для ознайомлення), та є джерелом інформування Учасників. 
1.1.8.    Сторони — Організатор та Учасник.

 

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ


2.1.    Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного акцептування даної публічної оферти є подання заявки на Навчання та оплата вартості Навчання.
2.2.    Договір вважається укладеним з моменту отримання Організатором Реєстраційних даних від Учасника та повної оплати вартості Навчання зазначеної на Офіційному сайті Організатора Учасником замовлених Послуг. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
2.3.    Учасник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Організатором умовах з моменту надання Організатору реєстраційних даних та оплати вартості Навчання.
2.4.    Укладаючи Договір, Учасник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості Навчанні. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
2.5.    Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування Послугами кожний Учасник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на Офіційному сайті Організатора. 
2.6.    Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від Реєстрації на Навчання. Особа, яка здійснила Акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Учасником відповідно до його положень. Учасник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на Офіційному сайті Організатора та зобов’язаний періодично перечитувати інформацію із офіційного веб-сайту Організатора, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно Навчання, яка може періодично вноситись.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1.    Організатор, згідно умов цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті Організатора, зобов’язується надати послуги з провдення Навчання, відповідно до обраної Учасником теми, яка зазначена на сайті, а Учасник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації, зазначеної на офіційному веб-сайті Організатора щодо обраного курсу Навчання. 

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

4.1.    Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Учасник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та пройти процедуру Реєстрації для проходження  Навчання через сервіс веб-сайту Організатора. 
4.2.    При Реєстрації на сайті Організатора Учасник зобов’язаний:
4.2.1.    обрати програму Навчання, яку/які він бажає вивчати;
4.2.2.    заповнити відповідні анкетні дані особи, яка буде проходити Навчання;
4.2.3.    здійснити оплату вартості Навчання відповідно до обраного курсу Навчання.
4.3.    Якщо Організатору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у зареєстрованого Учасника. 
4.4.    Учасник несе самостійну відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Реєстрації.
4.5.    У разі, якщо зареєстрований Учасник з будь-яких причин не може взяти участь у Навчанні, внесена оплата поверненню не підлягає.
4.6.    Організатор має право призупинити або повністю припинити Реєстрацію без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Учасників відподної групи Навчання, змінити час Навчання, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій. 
4.7.    Після проходження Реєстрації та оплати, Учасник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про оплату та участь у Навчанні. 
4.8.    Учасник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином оформив Реєстрацію та сплатив вартість обраного ним Навчання.
4.9.    Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Учасника до Навчання, включаючи витрати на підключення/використання мережі Інтернет.
4.10.    Зареєстровані учасники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у Навчанні іншим особам. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


5.1.    Учасник має право:
5.1.1.    Отримати Послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.
5.1.2.    Вимагати від Організатора належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
5.1.3.    Прийняти участь у Навчанні згідно умов Договору після Реєстрації та сплати вартості Навчання.
5.1.4.    Повідомляти Організатора про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо проведення Навчання.
5.2.    Учасник зобов’язаний:
5.2.1.    Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
5.2.2.    Прийняти та оплатити надані Організатором послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.
5.2.3.    Перед початком Реєстрації на Навчання, ознайомитися з інформацією про Навчання, що оприлюднено на веб-сайті Організатора, а в разі виникнення додаткових запитань – до оформлення Реєстрації звернутися до Організатора за додатковою інформацією. 
5.2.4.    Користуватися Послугами особисто, не передавати (продавати) права отримані за даним Договором третім особам.
5.2.5.    Не проводити без узгодження із Організатором відео та фото зйомку процесу Навчання, а також копіювати/розпосюджувати матеріали Навчання.
5.3.    Організатор має право:
5.3.1.    Вимагати від Учасника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
5.3.2.    Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату за Навчання.
5.3.3.    Вимагати від Учасника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Організатору, майну Організатора, його працівникам чи іншим особам.
5.3.4.    Не допускати Учасника до Навчання і припинити надання Послуг, якщо Учасник своїми діями порушує правила поведінки, ображає інших Учасників Навчання та перешкоджає наданню Послуг Організатором.
5.3.5.    Без узгодження із Учасником самостійно, з метою безпечного і ефективного надання Послуг та контролю за якістю Послуг що надаються, здійснювати відео та фото зйомку процесу Навчання.
5.4.    Організатор зобов’язаний:
5.4.1.    Надавати Учаснику Послуги згідно умов цього Договору.
5.4.2.    Після Реєстрації та здійснення оплати вартості Навчання Учасником, надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтверждення оплати та реєстрації у Навчанні відповідно до цього Договору.
5.4.3.    В разі виявлення порушень будь-яким з Учасників чи третіх осіб правил поведінки під час проведення Навчання чи умов цього Договору, вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.
5.4.4.    Організатор зобов'язується організувати участь Учасника у обраному Навчанні на умовах цього Договору.
5.4.5.    Організатор надає Учаснику Навчання повну і достовірну інформацію про умови реєстрації, яка розміщена на офіційному веб-сайті Організатора.
5.4.6.     Направити на електронну пошту, зазначену Учасником під час реєстрації, розклад навчання за обраним Учасником Навчанням.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


6.1.    Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Учасником курсу Навчання та зазначена на веб-сайті Організатора.
6.2.    Оплата Послуг здійснюється Учасником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Учасником рахунку-фактури на оплату обраного курсу Навчання, який направляється на електронну пошту вказану Учасником під час заповнення Заявки.
6.3.    Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організатора.
6.4.    Кошти сплачені Учасником відповідно до даного розділу Договору поверненню не підлягають, за виключенням випадків передбачених даним Договором чи за додатковою узгодженістю Сторін.
6.5.    Зміна Організатором вартості вже оплаченого у повному розмірі Учасником Стартового внеску не допускається.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ


7.1.    Термін дії оферти не обмежений і співпадає зі строком її розміщення на Офіційному веб-сайті Організатора, якщо інше не зазначено на самому сайті.
7.2.    Для Учасника цей Договір набуває чинності з моменту його Реєстрації на обраний курс Навчання та оплати повного розміру вартості Навчання.
7.3.    Строк дії Договору з Учасником, який акцептував дану оферту, закінчується в момент закінчення Навчання.
7.4.    В разі порушення умов Договору зі сторони Учасника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Організатором в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Учаснику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
7.5.    Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Учасника з підстав передбачених чинним законодавством України.
7.6.    Організатор самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Організатор самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Учасника на веб-сайті Організатора.
7.7.    При внесенні змін до цього Договору, Організатор розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасника про внесення змін. При цьому Організатор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Організатора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
7.8.    В Договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному веб-сайті Організатора. Учасник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на зазначеному сайті та періодично відвідувати його.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


8.1.    За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
8.2.    Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.
8.3.    Організатор не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, що не є працівниками Організатора (провайдерів зв’язку мережі Інтренет та інше), внаслідок яких Організатор не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
8.4.    Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

 

9. ФОРС-МАЖОР


9.1.    Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії вказаних обставин та їх наслідків.
9.2.    Сторона яка не може виконати свої зобов’язання в силу обставин визначених п. 9.1. цього Договору повинна в строк не більше 15 календарних днів повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Несвоєчасне (пізніше 15 календарних днів) повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання невиконаних своїх зобов’язань. Повідомлення Організатора про настання форс-мажорних обставин можливе, поміж інших, шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Організатора.
9.3.    Підтвердженням наявності та тривалості форс-мажорних обставин є довідки, видані відповідними органами державної влади України.

 

10. ІНШІ УМОВИ


10.1.    Додаткові послуги можуть надаватися Організатором на підставі окремих договорів.
10.2.    Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.3.    Заповненням відповідної анкети при Реєстрації та оплатою послуг, а саме оплатою вартості Навчання, Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
10.4.    Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.
10.5.    Заповненням анкети при Реєстрації на сайті Організатора із зазначенням персональних даних та оплатою вартості Навчання, Учасник надає свою згоду та дозвіл Організатору на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до п. 6 ст. 6 та п.1.1. ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання Послуг. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.
10.6.    Учасник надає свою безумовну згоду на проведення фото та відео зйомки під Навчання. Також Учасник надає дозвіл використовувати Організатором, їх працівниками та контрагентами фотографій, відеозаписів, звукозаписів або будь-яких інші записів знятих під час проведення навчання, у тому числі і у рекламних цілях без оплат та будь-яких компенсацій.
10.7.    Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на сайті: https://escapelab.com.ua/.
10.8.    Датою укладення цього Договору вважається дата проведення Реєстрації Учасника та повна оплата вартості Навчання.
10.9.    Місцем укладення цього Договору є місто Київ.

 

11. РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСКЕЙПЛЕБ"

 

Директор Макаров Максим Анатолійович, документ що підтверджує повноваження: Статут.
Обмеження керівника - ЗГІДНО СТАТУТУ
Адреса - 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, 9-Й ПОВЕРХ, офіс 1
Телефон: (044) 593 72 78
Код ЄДРПОУ: 42952424
Є платником податку на прибуток на загальних підставах